Personvern

Accosta As sin personvernerklæring

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Personvern er viktig i Accosta AS sine leveranser av tjenester og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes konfidensialitet.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Daglig leder i Accosta AS er ansvarlig for den behandlingen av personopplysninger som utføres hos oss.

Accosta AS behandler personopplysninger som arbeidsgiver og som leverandør av tjenester, på vegne av egne ansatte og våre kunder.

Blant opplysningene som behandles er:

  • Opplysninger om kontaktinformasjon hos kunder og leverandører
  • Personalia ifbm arbeidsforhold (navn, personnr, tlfnr, mail, adresse mm)
  • Kundekontroll ifbm undersøkelsesplikt i medhold av hvitvaskingsloven

Accosta AS behandler ikke sensitive personopplysninger om rase, politikk, religion, straffbare forhold mm. Opplysninger vi behandler er av typen personopplysninger og diss behandles varsomt og i henhold til gjeldende lovverk.

Loven krever at personopplysninger skal sikres for å beskytte personene opplysningene relaterer seg til. Dette ansvaret ivaretas gjennom gode dataløsninger hos vår samarbeidspartner Visma og bevisste holdninger hos våre ansatte.

Enhver som ber om det, vil få informasjon om hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten. Dersom Accosta AS behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at Accosta AS skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene. Accosta AS skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, f.eks. ved å varsle mottakere av utleverte opplysninger.

Accosta AS skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven § 18, § 22, § 25, § 26, § 27 og § 28 uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn.

Henvendelser rettes til post@accosta.no eller tlf 47202192.